โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
เพื่องานคหกรรมศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ โดย คุณปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล และ คุณสมโภขน์ กุลธารารมณ์ เป็นวิทยากรผู้อบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2102 อาคารเรือนปัญญา ชั้น1
ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557


 

About keswalee.c