บุคลากร

ผศ.มานิตย์  แก้ววงษ์ศิริ

หัวหน้างานสารบรรณ

โทร. 09-5121-9465   E-mail : manit.k@rmutp.ac.th

 

น.ส.สุวภีร์  ตรีสงฆ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร 08-5220-9131

E-mail : suwapee.t@rmutp.ac.th

https://www.facebook.com/pee.trisong

 

น.ส.มะยม  นิสัยตรง  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร 08-6784-0591

E-mail : mayom.n@rmutp.ac.th งานสารบรรณ โทร 0 2281 9756 -8 ต่อ 2207 โทรสาร 0 2281 9759

About the Author