Editors' Picks
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่องานคหกรรมศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ โดย คุณปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล และ คุณสมโภขน์ กุลธารารมณ์ เป็นวิทยากรผู้อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2102 อาคารเรือนปัญญา ชั้น1 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557  

  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่องานคหกรรมศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ โดย คุณปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล และ คุณสมโภขน์ กุลธารารมณ์ เป็นวิทยากรผู้อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2102 อาคารเรือนปัญญา ชั้น1 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557  

  Continue Reading...

 • เรียน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์               ด้วยงานการเงินคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการโอนเงินค่าสอนเกินภาระงาน ภาค 2/56 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 กรุณาตรวจสอบยอดเงินของท่านได้ตามสาขา ดังนี้ สาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาการบริหารงานธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  โอนเงินค่าสอนเกินภาระงาน ภาค 2/56

  เรียน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์               ด้วยงานการเงินคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการโอนเงินค่าสอนเกินภาระงาน ภาค 2/56 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 กรุณาตรวจสอบยอดเงินของท่านได้ตามสาขา ดังนี้ สาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาการบริหารงานธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  Continue Reading...

 • ขอผ่อนผันแจ้งนักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในใบคำร้องขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนให้สมบูรณ์ ติดต่อขอลายเซ็นทั้ง 4 ช่องให้ครบถ้วน ชำระเงินที่งานการเงิน อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2 เวลา 8.30-16.00 น. *นักศึกษาท่านใดที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว งานการเงินจะไม่สามารถรับชำระเงินได้ค่ะ    ตัวอย่างใบคำร้องขอผ่อนผัน

  การผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียน

  ขอผ่อนผันแจ้งนักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในใบคำร้องขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนให้สมบูรณ์ ติดต่อขอลายเซ็นทั้ง 4 ช่องให้ครบถ้วน ชำระเงินที่งานการเงิน อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2 เวลา 8.30-16.00 น. *นักศึกษาท่านใดที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว งานการเงินจะไม่สามารถรับชำระเงินได้ค่ะ    ตัวอย่างใบคำร้องขอผ่อนผัน

  Continue Reading...