การผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียน

ขอผ่อนผันแจ้งนักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนชำระเงินค่าลงทะเบียน
    1. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในใบคำร้องขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนให้สมบูรณ์
    2. ติดต่อขอลายเซ็นทั้ง 4 ช่องให้ครบถ้วน
    3. ชำระเงินที่งานการเงิน อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2 เวลา 8.30-16.00 น.

*นักศึกษาท่านใดที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว งานการเงินจะไม่สามารถรับชำระเงินได้ค่ะ

1111111   ตัวอย่างใบคำร้องขอผ่อนผัน

About keswalee.c