ข่าวงานประชุม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2557

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2557

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2557

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2557

About the Author